Polityka Prywatności

Niniejsza polityka prywatności opisuje sposób przetwarzania danych osobowych Użytkowników przez firmę GN Hearing oraz ich prawa związane ze zbieraniem, przetwarzaniem i przechowywaniem danych. Szanując Państwa prawo do prywatności oraz respektując przestrzeganie prawa ochrony danych osobowych, firma GN Hearing przetwarza dane osobowe w sposób bezpieczny, zapewniając dostęp do danych jedynie osobom upoważnionym i odpowiednio przeszkolonym, jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane zadania. Udostępnione przez Użytkowników dane osobowe będą traktowane zgodnie z niniejszą polityką. Polityka prywatności firmy GN Hearing obejmuje witryny internetowe i aplikacje firmy GN Hearing. Firma GN Hearing zaleca zapoznanie się z niniejszą polityką prywatności. W celu zapewnienia bezpieczeństwa danych w firmie GN Hearing zostały wdrożone odpowiednie zabezpieczenia organizacyjne, techniczne (informatyczne) i fizyczne. Firma GN Hearing dokłada także wszelkich starań, aby jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące gwarantowały odpowiedni poziom bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.

Przegląd

Kliknij jedno z poniższych łączy, aby dowiedzieć się więcej o różnych kategoriach

1. Administrator danych i Inspektor ochrony danych

2. Dane osobowe, które zbieramy o Użytkownikach

3. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

4. Odbiorcy danych osobowych i transfer do krajów poza EU/EOG


5. Zasady przechowywania danych i wycofanie zgody

6. Twoje prawa, środki bezpieczeństwa i złożenie skargi

7. Regulamin korzystania z aplikacji mobilnych i nota prawna dotycząca witryny


 

Administrator danych

Firma GN Hearing A/S to spółka zarejestrowana w Danii i właściciel marek Resound, Beltone i Interton.

 

Jest częścią korporacyjnej grupy spółek ("nasza Grupa"), która obejmuje podmioty w wielu krajach, zgodnie z opisem na stronach www.resound.com, www.beltone.com, www.interton.com. 
The entity responsible for the processing of your personal information (formally called the data controller) is:
GN Hearing A/S
Lautrupbjerg 7
DK-2750 Ballerup
Dania
Nr rej. 55082715
Numer telefonu +45 45 75 11 11

Inspektor ochrony danych (IOD)

W celu zapewnienia bezpieczeństwa danych został powołany Inspektor Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować za pomocą poczty elektronicznej pod adresem DPO@GN.com; lub telefonicznie pod numerem +45 45 75 00 00

 

Dane osobowe, które zbieramy o Użytkownikach

Używając terminu "dane osobowe" w niniejszej polityce, mamy na myśli informacje, które pozwalają nam zidentyfikować Użytkowników, w sposób bezpośredni lub pośrednio w połączeniu z innymi informacjami, które posiadamy. W zależności od celu i podstawy prawnej przetwarzania, Firma GN Hearing może zbierać i przetwarzać m.in. następujące dane, to jest odpowiednio:

A) Dane kontaktowe 
W sytuacji kiedy Użytkownicy biorą udział w badaniu słuchu online lub chcą znaleźć protetyka słuchu / podmiot prowadzący badania słuchu, możemy poprosić ich o podanie nam imienia i nazwiska, numeru telefonu i adresu e-mail, abyśmy mieli możliwość kontaktu z nimi. W sytuacji, jeżeli przewidziane zostały także takie rozwiązania i Użytkownicy tworzą konto w naszej witrynie lub kupują nasze produkty, również poprosimy ich o podanie nam adresu, aby możliwe było wysłanie im naszych produktów.

B) Badania słuchu 
W celu przeprowadzenia badania słuchu, w zakresie w jakim to dotyczy i jest to możliwe w świetle mających zastosowanie właściwych przepisów prawa, kontaktując się z Użytkownikami za pomocą dowolnych metod komunikacji (w tym telefonicznie, pocztą elektroniczną, pocztą tradycyjną itp.), w celu omówienia wyników badania, opieki laryngologicznej, zadawania pytań ankietowych oraz umówienia terminu badania słuchu, poprosimy Użytkowników o zgodę w celu zbierania i przetwarzania ich danych kontaktowych oraz wyników badań słuchu. Zgoda będzie również obejmowała prawo do udostępnienia danych Użytkowników lokalnemu protetykowi słuchu / podmiotowi prowadzącemu badania słuchu.

C) W celu wyprodukowania, dostarczenia i naprawy aparatów słuchowych możemy rejestrować informacje takie jak numer seryjny, dane regulacyjne, audiogramy i dane kontaktowe na temat Użytkowników, jeżeli zostały one dostarczone przez Użytkowników lub protetyków słuchu. 

D) Identyfikatory i hasła Użytkowników
Służą do zapewnienia Użytkownikom dostępu do ich stron profilowych w naszych sklepach internetowych lub do innych cyfrowych zastosowań (w witrynach internetowych). 


E) Wiadomości, które Użytkownicy wymieniają z nami, np. wiadomości e-mail, listy, rozmowy telefoniczne lub rozmowy w naszym komunikatorze tekstowym służą do zgłaszania oraz rozpatrywania problemów i zapytań wszelkiego rodzaju. Używane również do rozpowszechniania informacji o produktach i usługach firmy GN Hearing. 

F) Informacje o płatnościach  

Podczas realizowania zakupów dokonywanych w witrynach internetowych firmy GN Hearing współpracujemy z zewnętrznymi dostawcami usług płatności. Nie mamy dostępu do danych płatności Użytkowników. W tej kwestii odsyłamy Użytkowników do zapoznania się z politykami prywatności dostawców usług płatności.

G) Raportowanie IP GN Hearing
Firma GN Hearing używa adresów IP (Internet Protocol) Użytkowników do monitorowania ruchu w witrynach internetowych i w celu lepszego diagnozowania problemów z naszym serwerem. Nie używamy adresów IP do indywidualnego zidentyfikowania użytkowników. 

H) Wykorzystanie plików cookie związanych z danymi
Prosimy o zapoznanie się z naszymi Zasadami dotyczącymi plików cookie. Nasze Zasady dotyczące plików cookie można znaleźć w naszych witrynach internetowych.

I) Aplikacje

Kiedy Użytkownik pobiera aplikację i z niej korzysta, GN Hearing może zbierać dane dotyczące konkretnego urządzenia, takie jak unikalny identyfikator telefonu komórkowego Użytkownika, rodzaj użytego telefonu, adres IP telefonu Użytkownika, nazwa połączenia Bluetooth, adres mac Bleuetooth oraz dane dotyczące systemu operacyjnego urządzenia mobilnego. 

Aplikacje do zastosowania z bezprzewodowymi aparatami słuchowymi:

W ogólnym ujęciu, firma GN Hearing zbiera zbiorcze dane niepozwalające na identyfikację konkretnych osób wśród wszystkich aktywnych użytkowników aplikacji poprzez analizowanie ogólnego sposobu wykorzystania aplikacji. Może to być informacja o tym, jak szeroko dana funkcja jest wykorzystana i kiedy dana funkcja jest zwykle aktywowana. Ponadto, możemy określić, czy pasek głośności jest używany przez większość użytkowników, ale nie śledzimy indywidualnego użycia paska głośności poszczególnych użytkowników.

Niektóre z naszych aplikacji umożliwiają Użytkownikom pobierania aktualizacji oprogramowania sprzętowego, korzystanie z usług zdalnego dostrajania oraz obsługi klienta, dzięki czemu możliwe jest maksymalne wykorzystanie możliwości danego aparatu słuchowego. Jeżeli mamy do czynienia z taką sytuacją, będziemy prosić Użytkowników o zaakceptowanie takich warunków podczas instalowania aplikacji. Korzystanie z aplikacji jest opcjonalne i zapewnia Użytkownikom dodatkowe korzyści oraz elastyczność w zakresie pobierania aktualizacji oprogramowania firmowego itp., ale w związku z tym, istnieje konieczność przetwarzania niektórych danych osobowych Użytkowników w sposób opisany poniżej. Korzystając z aplikacji, Użytkownicy pozwalają nam na dostęp do informacji o sobie i sposobie korzystanie z aplikacji oraz na przetwarzanie ich: Numeru seryjnego aparatu słuchowego, numeru identyfikacyjnego sprzętu i wersji oprogramowania, ustawień aparatu słuchowego, czasu korzystania z aparatu słuchowego, danych o rodzaju urządzenia oraz informacje dziennika aparatu słuchowego oraz o lokalizacji (kiedy użytkownik akceptuje usługi GPS). Aby korzystać z usług zdalnej regulacji, należy skontaktować się ze swoim protetykiem słuchu oraz podpisać zgodę. Użytkowników uprzejmie odsyłamy do treści zasad dotyczących prywatności, które otrzymali, kiedy wyrazili zgodę na korzystanie z usług zdalnego dostrajania. Jeżeli Użytkownicy wycofają swoją zgodę, nie będą mogli otrzymywać aktualizacji oprogramowania sprzętowego swoich aparatów słuchowych przy pomocy aplikacji. Jeżeli wycofają swoją zgodę na korzystanie z usług zdalnego dostrajania, nie będą mogli korzystać z takich usług. Jeżeli Użytkownicy korzystają z usługi lokalizacyjnej, mają pełną swobodę w zakresie wyłączenia funkcji lokalizacji i GPS w swoim urządzeniu mobilnym w dowolnym momencie w celu zapobiegania pobieraniu i przetwarzaniu takich danych.

 

Aplikacje do zastosowania bez konieczności używania aparatów słuchowych:

Niektóre z naszych aplikacji umożliwiają Użytkownikom subskrybować funkcjonalności, np. tworzyć własne plany wspomagania w przypadku szumu w uszach. W tej kwestii nie będą przetwarzane żadne dane osobowe poza wymienionymi powyżej w niniejszej sekcji I (specyficzne dane urządzenia).

Płatności za aplikacje abonamentowe są obsługiwane przez Apple Appstore oraz za pośrednictwem konta iTunes Użytkowników lub za pośrednictwem konta Google Play Store Użytkowników, a GN Hearing nie będzie mieć dostępu do danych płatności Użytkowników. W tej kwestii odsyłamy Użytkowników do zapoznania się z politykami ochrony danych osobowych dostawców usług płatności.

J) Dodatkowe dane osobowe, które zbieramy o Użytkownikach występując w roli protetyka słuchu lub partnera biznesowego

Oprócz wymienionych powyżej zbieramy informacje wynikające z kontaktów w relacjach biznesowych, które mamy zamiar nawiązać z Użytkownikami lub które już nawiązaliśmy, pełniąc rolę protetyka słuchu lub partnera biznesowego. Zbieramy i przetwarzamy wyłącznie informacje niezbędne do skontaktowania się z Użytkownikiem lub do kontynuowania takich kontaktów w celu utrzymania profesjonalnej relacji oraz w celu zapewnienia klientowi pożądanego poziomu usług.

Występując w roli specjalisty w dziedzinie opieki zdrowotnej lub partnera biznesowego, możemy zbierać i przetwarzać następujące kategorie informacji na temat Użytkowników:

a) Relacje z klientami oraz zarządzanie obsługą

Aby profesjonalnie zarządzać naszymi relacjami z klientami i partnerami, ewidencjonujemy datę, dane kontaktowe, cel oraz uzgodnione wyniki spotkań i wydarzeń, w których braliśmy udział wraz z klientami i partnerami. Ponadto przechowujemy informacje o obsłudze serwisowej produktów GN Hearing, którą świadczymy we oparciu o zgłoszenia od klientów i partnerów, kiedy są one związane z zastosowaniem produktów i jakością produktu GN Hearing.

b) Szkolenie

Przechowujemy imię i nazwisko osoby do kontaktów w firmie klienta, datę i treść zapewnionego szkolenia, aby umożliwić profesjonalne wykorzystanie produktów GN Hearing oraz zapewnić szkolenie kwalifikowane przez podmioty zewnętrzne jako element merytorycznego, ustawicznego kształcenia w dziedzinie medycyny.

Zbieranie danych osobowych

Dane osobowe Użytkowników zbieramy z następujących źródeł:
a) bezpośrednio od Użytkowników, np. informacje wprowadzanie przez nich do aplikacji lub inne formy informacji przekazywane firmie GN Hearing za pośrednictwem naszych witryn internetowych lub w ramach ustnej komunikacji;

 

b) bezpośrednio z aplikacji oraz w wyniku korzystania z witryn internetowych;

 

c) od protetyków słuchu.

 

Cel i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Firma GN Hearing zawsze zbiera, przechowuje i przetwarza dane osobowe w określonym celu.

Przetwarzamy dane osobowe Użytkowników w oparciu o następujące podstawy prawne Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”:
a) art. 6 ust. 1 lit.a) RODO (Zgoda)
w przypadku akceptacji zapisu na newsletter, korzystanie z usługi lokalizacji w aplikacji lub akceptacji aktualizacji oprogramowania sprzętowego w aplikacji.

b) art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (Niezbędne do realizowania postanowień umowy pomiędzy Użytkownikami a firmą GN Hearing):
w przypadku sprzedaży i wysyłki produktów Użytkownikom.

c) art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (Realizacja prawnie uzasadnionych interesów firmy GN Hearing) 
W przypadku zbierania informacji na temat wykorzystania aplikacji przez Użytkowników. Informacje te pomagają świadczyć, utrzymywać, chronić i udoskonalać usługi oferowane przez firmę GN Hearing. Ponadto umożliwiają  nam zidentyfikowanie potrzeb związanych z udoskonalaniem istniejących funkcjonalności i opracowywać nowe aplikacje. 
d) art. 9 ust. 2 lit. a) RODO (Wyraźna zgoda)
W przypadku przechowywania przez firmę GN Hearing danych dotyczących wyniku badania słuchu lub zdalnego dostrajania lub badania słuchu online (włącznie ze zgodą Użytkowników na udostępnianie wyniku badania słuchu lokalnemu specjaliście ds. protetyki słuchu). 

 

Odbiorcy danych osobowych

Firma GN Hearing ogranicza udostępnianie danych osobowych Użytkowników. W niektórych sytuacjach, dostęp do Państwa danych osobowych (jedynie koniecznym zakresie) mogą mieć:
 Protetycy słuchu, dostawcy, partnerzy biznesowi i dostawcy, z którymi współpracujemy w ramach wspierania naszej działalności biznesowej (co oznacza dostawców usług, wsparcie techniczne, dostawców usług płatniczych, analitycznych; operatorów sklepów internetowych; usługi zaopatrzeniowe i instytucje finansowe);
 Inne podmioty współpracujące (np. dostawcy internetu);
 Podmioty Grupy;
 Organy administracji publicznej.
Niektórzy partnerzy i dostawcy biznesowi przetwarzają dane osobowe w imieniu firmy GN Hearing i mogą przetwarzać dane osobowe Użytkowników zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez firmę GN Hearing oraz zgodnie z niniejszą polityką prywatności oraz wszelkimi innymi stosownymi mechanizmami zachowania poufności i ochrony danych. Powyższe podmioty nie mogą przetwarzać danych osobowych Użytkowników do swoich własnych celów. W takim zakresie, w jakim firma GN Hearing ujawnia lub transferuje dane osobowe Użytkowników na rzecz takich podmiotów, które mogą wykorzystać dane osobowe Użytkowników do swoich własnych celów, takie ujawnienie lub transfer będą miały miejsce wyłącznie, jeżeli jest to zgodne ze stosownymi przepisami prawa lub zgodą udzieloną wcześniej przez danych Użytkowników.


Upoważnione osoby trzecie mogą okresowo mieć potrzebę uzyskania pewnych danych osobowych Użytkowników. Przykładowo, jeżeli firma GN Hearing świadczy wobec Użytkowników swoje usługi, może zaistnieć konieczność przekazania imienia, nazwiska i adresu firmie zajmującej się wysyłką. Ściśle ograniczamy dostęp osób trzecich do danych osobowych Użytkowników i wykorzystanie tych danych w ten sposób.
Możemy udostępniać zbiorcze dane oraz innym spółkom, organizacjom lub osobom fizycznym poza firmą GN Hearing lub naszym partnerom, co może obejmować wydawców, reklamodawców lub witryny powiązane. Przykładowo, możemy udostępnić zbiorcze informacje publicznie w celu zaprezentowania trendów w zakresie ogólnego wykorzystania naszych aplikacji.Jeżeli firma GN Hearing będzie zaangażowana w fuzję, przejęcie lub sprzedaż aktywów, będziemy nieustannie zapewniać poufność danych aplikacji mobilnej i poinformujemy Użytkowników, których takie działania mogą dotyczyć, przed ewentualnym transferem danych lub zanim zaczną podlegać innym zasadom dotyczącym prywatności

Transfer do krajów poza EU/EOG

W możliwym zakresie firma GN Hearing powstrzyma się od wysyłania danych osobowych do krajów poza UE/EOG.
W niektórych przypadkach gdy okaże się to niezbędne, transfery danych poza UE/EOG będą miały miejsce wyłącznie w odniesieniu do określonych celów wymienionych powyżej. Firma GN Hearing zawsze będzie gwarantować zastosowanie stosownych mechanizmów zabezpieczeń w odniesieniu do takich transferów, np. 
a) If the country/countries has/have been deemed by the Commission of the European Union to have an adequate level of protection of personal data, or using EU US-Privacy Shield; or
b) If the country/countries has/have not been deemed by the Commission of the European Union to have an adequate level of protection of personal data, we will provide appropriate safeguards for the transfer, either through the use of "Model Contracts for the Transfer of Personal Data to Third Countries", as published by the Commission of the European Union, or any other contractual agreement approved by the competent authorities. You may obtain more information about the contract/agreement by contacting us.

 

Zasady przechowywania danych

Dane osobowe użytkowników będą przechowywane przez okres, jaki jest konieczny do wypełnienia celów opisanych powyżej i w celu zrealizowania minimalnych okresów przechowywania wymaganych przez obowiązujące przepisy prawne. 

Wycofanie zgody

Niniejszym informujemy, że w sytuacji kiedy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody Użytkowników, mogą oni wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie
Prosimy jednak pamiętać, że nie wpływa to na przetwarzanie danych osobowych Użytkowników przez firmę GN Hearing przed wycofaniem przez nich zgody. 
Użytkownicy mogą wycofać swoją zgodę wysyłając odpowiednią wiadomość na adres DPO@GN.com. W niektórych aplikacjach Użytkownicy mogą również powiadomić nas za pośrednictwem samej aplikacji.

Rezygnacja z otrzymywania informacji i subskrypcji oraz deinstalacja aplikacji

Zapewniamy Użytkownikom możliwość zrezygnowania z otrzymywania wszelkich dalszych informacji od GN Hearing, o ile otrzymują oni wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej. W końcowej części każdej wiadomości e-mail znajdują się instrukcje dotyczące sposobu rezygnacji z otrzymywania wiadomości i usunięcia swoich danych z listy mailingowej. Firma GN Hearing daje swoim Użytkownikom możliwość skontaktowania się z GN Hearing w dowolnym momencie w celu usunięcia ich danych z bazy danych lub w celu rezygnacji z otrzymywania wiadomości w przyszłości

Można również w łatwy sposób zakończyć pobieranie danych przez aplikację dzięki odinstalowaniu aplikacji. Użytkownicy mogą skorzystać ze standardowego procesu deinstalacji, jaki może być dostępny w ramach możliwości danego urządzenia mobilnego, platformy lub sieci sprzedaży aplikacji mobilnych. Jeżeli Użytkownicy odinstalują aplikację, w przyszłości wszelkie procesy zbierania danych przez firmę GN Hearing za pośrednictwem aplikacji zostaną zatrzymane

 

Prawa Użytkowników

Jako Administrator danych, pragniemy poinformować, że firma GN Hearing podjęła wszelkie konieczne i stosowne kroki w celu zabezpieczenia danych osobowych Użytkowników oraz w celu ochrony ich praw. W związku z przetwarzaniem przez firmę GN Hearing danych osobowych przysługuje Państwu:

Prawo dostępu do danych osobowych
Użytkownicy mają prawo dostępu do wszelkich danych osobowych, które przetwarzamy na ich temat i dodatkowych informacji związanych z tym przetwarzaniem.

Prawo do sprostowania danych osobowych
Użytkownicy mają prawo do poprawienia niedokładnych i niekompletnych danych osobowych, które przechowujemy na ich temat.

Prawo do usunięcia (prawo do bycia zapomnianym)
W pewnych okolicznościach Użytkownicy mają prawo do usunięcia danych, co oznacza, że na żądanie usuniemy dane osobowe przechowywane na ich temat.

Prawo do sprzeciwu
W pewnych okolicznościach Użytkownicy mają prawo do wniesienia sprzeciwu w dowolnym momencie w odniesieniu do przetwarzania przez nas ich danych osobowych. W szczególności, przysługuje im bezwarunkowe prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego.

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych
W pewnych okolicznościach Użytkownicy mają prawo do ograniczenia przetwarzania przez nas ich danych osobowych.

Prawo do przenoszenia danych
W pewnych okolicznościach Użytkownicy mają prawo do otrzymania dotyczących ich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i możliwym do odczytu maszynowego formacie oraz prawo do transferowania swoich danych osobowych do innego administratora danych.

Realizowanie swoich praw
Użytkownicy mogą podjąć kroki w celu realizowania swoich praw, wysyłając wiadomość na adres DPO@GN.com

Środki bezpieczeństwa

W celu zapewnienia bezpieczeństwa danych Użytkowników korzystających z jej witryn internetowych i aplikacji w firmie GN Hearing zostały wdrożone odpowiednie zabezpieczenia techniczne (informatyczne). 

Firma GN Hearing jako Administrator danych jest odpowiedzialna za zabezpieczenie partnerów biznesowych oraz Użytkowników przed nieautoryzowanym dostępem lub nieautoryzowaną modyfikacją, ujawnieniem lub zniszczeniem danych. W związku z powyższym w szczególności:
• Szyfrujemy wymianę danych z zastosowaniem silnego szyfrowania (SSL 128 lub 256 bit).
• Rewidujemy nasze praktyki zbierania, przechowywania i przetwarzania, włącznie z fizycznymi środkami zabezpieczeń, aby zapewnić ochronę przed nieautoryzowanym dostępem do systemów.
• Ograniczamy dostęp do danych Użytkowników do grona pracowników, wykonawców i przedstawicieli firmy GN Hearing, którzy muszą znać dane informacje w celu przetworzenia ich dla nas oraz którzy podlegają ścisłym umownym zobowiązaniom w zakresie zachowania poufności i mogą podlegać działaniom dyscyplinarnym, jeżeli nie wywiążą się z takich zobowiązań lub z którymi możemy w takiej sytuacji zakończyć współpracę. 

Wniesienie skargi

Jeżeli Użytkownicy chcą wnieść skargę dotyczącą przetwarzania przez firmę GN Hearing ich danych osobowych, prosimy o kontakt z Inspektorem ochrony danych  (dane kontaktowe znajdują się powyżej, w rozdziale 2). Prosimy zwrócić uwagę, że Użytkownicy mają również prawo do kontaktu z Duńskim organem właściwym do spraw ochrony danych osobowych w celu wnoszenia skarg, których my nie jesteśmy w stanie rozpatrzyć 

Duński organ właściwy do spraw ochrony danych osobowych (Datatilsynet)
Borgergade 28, 5
DK-1300 Copenhagen K
Numer telefonu: +45 33 19 32 00
Adres e-mail: dt@datatilsynet.dk
Witryna internetowa: www.datatilsynet.dk

Zmiany w polityce prywatności

Niniejsza polityka prywatności będzie regularnie i zgodnie z potrzebami oraz w związku ze zmianami w obowiązującym prawie, aktualizowana. Polityka prywatności będzie zawsze zawierała informacje o dacie rozpoczęcia obowiązywania jej najnowszej wersji. Wszelkie zmiany w polityce prywatności będziemy publikować w witrynie internetowej firmy GN Hearing i powiadomimy Użytkowników o aktualizacji niniejszej polityki prywatności w ramach ogólnej aktualizacji aplikacji. Jeżeli zmiany w niniejszej polityce prywatności zostaną uznane jako istotne i znaczące, Użytkownicy zostaną o tym wyraźnie powiadomieni..  

 

Regulamin korzystania z aplikacji mobilnych

Regulamin

Aplikacje GN Hearing są przeznaczone do wykorzystania z bezprzewodowymi aparatami słuchowymi GN Hearing. Aplikacje mobilne GN Hearing wysyłają i odbierają sygnały z bezprzewodowego aparatu słuchowego GN Hearing poprzez wybrane urządzenia mobilne, na które aplikacje te zostały zaprojektowane. Powiadomienia o aktualizacjach aplikacji powinny być włączone i zaleca się Użytkownikom instalację wszystkich aktualizacji, aby zagwarantować, że aplikacja działa prawidłowo i jest aktualna. Aplikacja musi być używana z urządzeniami GN Hearing, na które jest zaprojektowana. Firma GN Hearing nie ponosi żadnej odpowiedzialności, jeżeli aplikacja jest używana z innymi urządzeniami. Firma GN Hearing niniejszym oświadcza, że nie ponosi żadnej odpowiedzialności wynikającej bezpośrednio lub pośrednio z używania tej aplikacji. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie są przedstawiane w formie „takie, jakie są” i bez żadnych wyraźnych ani dorozumianych gwarancji. Wyłączona i wykluczona jest wszelka odpowiedzialność za bezpośrednie, pośrednie, szczególne, incydentalne, wynikowe i karne straty wynikające z wykorzystania niniejszej aplikacji lub danych tutaj zawartych.  

Nota prawna dotycząca witryny

Niniejsza witryna może zawierać informacje związane z określonymi upośledzeniami, fizycznymi schorzeniami i ich leczeniem. Wszelkie takie informacje nie powinny ani nie mogą być wykorzystywane jako zamiennik lekarskiej diagnostyki ani leczenia. Użytkownicy powinni zwracać się o poradę lekarską do swojego lekarza lub innego specjalisty w dziedzinie opieki zdrowotnej przed rozpoczęciem jakiegokolwiek leczenia lub w przypadku jakichkolwiek pytań związanych ze zdrowiem, fizyczną sprawnością lub stanem medycznym. Firma GN Hearing nie zajmuje się świadczeniem usług ani praktyk lekarskich, pielęgniarskich ani w zakresie opieki medycznej ani doradztwa w tym zakresie. FIRMA GN HEARING NIE GWARANTUJE PEŁNOŚCI, PRAWIDŁOWOŚCI, AKTUALNOŚCI, UŻYTECZNOŚCI ANI DOKŁADNOŚCI ŻADNYCH INFORMACJI PREZENTOWANYCH W NINIEJSZEJ WITRYNIE INTERNETOWEJ. Na Użytkownikach spoczywa odpowiedzialność za weryfikację wszystkich informacji przed podjęciem decyzji o ich wykorzystaniu.

Niniejsza witryna może zawierać łącza do innych witryn prowadzonych przez osoby trzecie inne niż firma GN Hearing. Łącza takie są prezentowane wyłącznie w celu zapewnienia Użytkownikom wygody korzystania z witryny. Firma GN Hearing nie ma żadnej kontroli nad takimi zewnętrznymi witrynami, do których mogą znajdować się łącza w niniejszej witrynie ani nie ma żadnego związku z takimi witrynami ani i nie zachęca do korzystania z nich. Użytkownicy powinni rozsądnie korzystać z przeglądania witryny www.Hearing.com oraz wszelkich witryn powiązanych z nią lub połączonych z nią. Sieć internet zawiera materiały, które mogą być niestosowne lub mieć seksualnie otwarty charakter, mogą być obraźliwe dla Użytkowników, mogą zawierać niedokładne informacje, które mogą stanowić naruszenie praw autorskich, dotyczących oszczerstwa i zniesławienia.

Jeżeli Użytkownicy kupują towary lub usługi od osób lub z witryn zewnętrznych, firma GN Hearing nie jest stroną w takiej transakcji i nie ponosi odpowiedzialności w odniesieniu do takiej transakcji. ŻADNE INFORMACJE ZAWARTE W NINIEJSZEJ WITRYNIE NIE POWINNY BYĆ ROZUMIANE JAKO STANOWIĄCE GWARANCJĘ PRODUKTOWĄ LUB JAKO ROZSZERZENIE BĄDŹ INNĄ MODYFIKACJĘ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI PRODUKTOWEJ. SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE OGRANICZONEJ GWARANCJI GN HEARING ZNAJDUJĄ SIĘ W OPAKOWANIU APARATU SŁUCHOWEGO.

Firma GN Hearing nie może zagwarantować, że jakiekolwiek pliki pobrane z niniejszej witryny lub z dowolnej witryny z nią powiązanej są wolne od błędów, wirusów lub innych szkodliwych właściwości. Użytkownicy podejmują całość ryzyka związanego z pobieraniem plików lub informacji z witryny www.Hearing.com lub wszelkich witryn z nią powiązanych lub połączonych. Użytkownicy oświadczają, że zostali poinformowani, iż powinni podjąć wszelkie konieczne kroki w celu zapewnienia ochrony swoich komputerów i plików przed usunięciem, zniszczeniem, uszkodzeniem lub innym rodzajem wadliwości.